Nightline: Summitry History and Reykjavik Prospects